Anvisning

Enligt finsk lag kräver byggandet lov. Byggnadstillsynen ger råd då man ansöker om olika tillstånd, som behövs vid byggande, handlägger och beviljar nödvändiga tillstånd samt sköter om myndighetssynerna ända till slutsynen. I egenskap av myndighet ser vi till att lagar och bestämmelser, som rör byggande följs. Med stöd av dessa hjälper vi till med ansökningsprocessen och övervakar byggandet. Vårt mål är att möjliggöra en bra och trygg byggd miljö då detalj-, strand- och generalplaner förverkligas. Samtidigt vill vi trygga byggarnas och deras grannars rättsskydd.

I Sibbo sker hela tillståndsprocessen i en elektronisk tjänst – Lupapiste.fi – allt från rådgivning, lovansökan och beslut ända till synerna, som hålls under byggskedet.

I schemat invid beskrivs ansökningsskedena och övervakningen under byggskedet. Klicka på rubrikerna i schemat för att få fram respektive information.